Past Events

Lêzing 'it Boalserter Nut' Alpita de Jong en Tjalling Halbertsma

29 May 20:00 - 22:00 29 May 20:00 - 22:00 - Bolsward Bolsward
Broerekerk Broerekerk
Lêzing oer 'it Boalserter Nut', in ferhaal út 'De Lapekoer fan Gabe Skroar' troch Alpita de Jong en Tjalling Halbertsma. Kaarten, € 10,-it stik, binne te keap by it Gysbert...   More info


© 2018 Siguez